The crude birth rate in the World

16.65 per 1,000 people in 2022

Crude birth rate of World fell gradually from 30.65 per 1,000 people in 1973 to 16.65 per 1,000 people in 2022.

The description is composed by our digital data assistant.
Fertility indicators from the World
Adolescent 41.88 births per 1,000 women ages 15-19 in 2022 WB
Births 83.31 % in 2019 WB
Completeness of Birth Registration 72.48 % in 2018 WB
Fertility Rate 2.26 births per woman in 2022 WB
Macro Region
Africa 54 timeseries
Asia 21 timeseries
Central America and the Caribbean 21 timeseries
Europe 43 timeseries
Middle East 16 timeseries
North America 10.79 per 1,000 people in 2022 WB
Oceania 14 timeseries
South America 12 timeseries
Southeast Asia 13 timeseries
Country (per 1,000 people in 2022)

Niger is the top country by crude birth rate in the world. As of 2022, crude birth rate in Niger was 45.03 per 1,000 people. The top 5 countries also includes Chad, Somalia, Central African Republic, and Democratic Republic of the Congo.

The description is composed by our digital data assistant.
Niger 45.03 WB
Chad 43.18 WB
Somalia 43.09 WB
Central African Republic 42.34 WB
Democratic Republic of the Congo 41.74 WB
Mali 41.22 WB
Angola 38.2 WB
Nigeria 36.61 WB
Uganda 36.22 WB
Mozambique 36.12 WB
Benin 36.07 WB
United Republic of Tanzania 35.81 WB
Afghanistan 35.14 WB
Burkina Faso 34.95 WB
Cameroon 34.35 WB
Zambia 34.13 WB
Burundi 34.11 WB
Guinea 33.86 WB
Côte d'Ivoire 33.49 WB
Sudan 33.03 WB
Mauritania 32.95 WB
Gambia 32.7 WB
Malawi 32.61 WB
Senegal 32.07 WB
Ethiopia 31.84 WB
Togo 31.48 WB
Liberia 31 WB
Sierra Leone 30.79 WB
Guinea Bissau 30.61 WB
Madagascar 30.6 WB
Congo 30.18 WB
Zimbabwe 30.09 WB
Yemen 29.92 WB
Equatorial Guinea 29.87 WB
Rwanda 29.47 WB
Solomon Islands 29.32 WB
Vanuatu 28.97 WB
Comoros 28.89 WB
South Sudan 28.86 WB
Eritrea 28.43 WB
Sao Tome and Principe 27.97 WB
Palestine 27.69 WB
Kenya 27.54 WB
Pakistan 27.23 WB
Ghana 27.08 WB
Iraq 27.04 WB
Samoa 27 WB
Namibia 26.92 WB
Gabon 26.8 WB
Nauru 26.79 WB
Kiribati 26.72 WB
Uzbekistan 26.2 WB
Tajikistan 26.03 WB
Lesotho 25.78 WB
Papua New Guinea 25.11 WB
Timor-Leste 24.61 WB
Eswatini 23.64 WB
Tuvalu 23.32 WB
Haiti 23.15 WB
Botswana 23.04 WB
Tonga 22.89 WB
Egypt 22.11 WB
Djibouti 21.91 WB
Philippines 21.62 WB
Jordan 21.62 WB
Bolivia 21.6 WB
Kyrgyzstan 21.5 WB
Lao People’s Democratic Republic 21.46 WB
Guatemala 20.86 WB
Honduras 20.85 WB
Turkmenistan 20.76 WB
Micronesia (Federated States of) 20.68 WB
Algeria 20.57 WB
Kazakhstan 20.57 WB
Syrian Arab Republic 20.53 WB
Mongolia 20.45 WB
Paraguay 20.33 WB
Nepal 20.17 WB
Nicaragua 20.02 WB
Guyana 19.9 WB
South Africa 19.31 WB
Fiji 19.13 WB
Israel 19 WB
Cambodia 18.97 WB
Marshall Islands 18.52 WB
Dominican Republic 18.11 WB
Suriname 17.98 WB
Belize 17.76 WB
Oman 17.71 WB
Bangladesh 17.48 WB
Panama 17.4 WB
Peru 17.38 WB
Libya 17.3 WB
Morocco 17.16 WB
Saudi Arabia 16.92 WB
Myanmar 16.83 WB
Cabo Verde 16.69 WB
Ecuador 16.58 WB
India 16.27 WB
Indonesia 16.2 WB
El Salvador 15.8 WB
Grenada 15.62 WB
Tunisia 15.6 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 15.57 WB
Malaysia 15.02 WB
Viet Nam 14.69 WB
Mexico 14.64 WB
Lebanon 14.58 WB
Turkey 14.47 WB
Colombia 13.92 WB
Argentina 13.79 WB
Sri Lanka 13.78 WB
Maldives 13.64 WB
Brunei Darussalam 13.49 WB
Dominica 13.28 WB
Iran 13.24 WB
Seychelles 13.1 WB
Georgia 13.1 WB
Democratic People's Republic of Korea 13.06 WB
Saint Vincent and the Grenadines 12.73 WB
Brazil 12.65 WB
Bhutan 12.33 WB
Republic of Moldova 12.15 WB
Azerbaijan 12.1 WB
Antigua and Barbuda 11.98 WB
Saint Kitts and Nevis 11.82 WB
Chile 11.76 WB
Armenia 11.7 WB
Costa Rica 11.69 WB
Australia 11.6 WB
Jamaica 11.53 WB
Iceland 11.5 WB
New Zealand 11.49 WB
Bahrain 11.45 WB
Montenegro 11.4 WB
Trinidad and Tobago 11.38 WB
Bahamas 11.38 WB
Saint Lucia 11.32 WB
Ireland 11.2 WB
United States of America 11 WB
Barbados 10.78 WB
France 10.6 WB
Uruguay 10.42 WB
Albania 10.12 WB
Macau 10.04 WB
Cyprus 10.02 WB
Sweden 10 WB
United Kingdom 10 WB
Denmark 9.9 WB
Luxembourg 9.9 WB
North Macedonia 9.9 WB
United Arab Emirates 9.89 WB
Belgium 9.8 WB
Kuwait 9.73 WB
Slovakia 9.7 WB
Mauritius 9.6 WB
Romania 9.6 WB
Czech Republic 9.5 WB
Netherlands 9.5 WB
Norway 9.4 WB
Switzerland 9.4 WB
Hungary 9.3 WB
Serbia 9.3 WB
Liechtenstein 9.2 WB
Belarus 9.17 WB
Austria 9.1 WB
Qatar 9.09 WB
Canada 9 WB
Russian Federation 8.9 WB
Cuba 8.89 WB
Thailand 8.81 WB
Bulgaria 8.8 WB
Croatia 8.8 WB
Germany 8.8 WB
Palau 8.8 WB
Estonia 8.6 WB
Latvia 8.5 WB
Poland 8.3 WB
Slovenia 8.3 WB
Bosnia and Herzegovina 8.28 WB
Finland 8.1 WB
Malta 8.1 WB
Portugal 8 WB
Singapore 7.9 WB
Lithuania 7.8 WB
Ukraine 7.66 WB
Greece 7.3 WB
Spain 6.9 WB
China 6.77 WB
Italy 6.7 WB
Japan 6.3 WB
Andorra 6.2 WB
San Marino 6.1 WB
Monaco 5.9 in 2018 WB
Puerto Rico 5.9 WB
Republic of Korea 4.9 WB
Hong Kong 4.4 WB