HFC

Country Emissions (1000 metric tons of CO2 equivalent in 2010)

The United States of America is the top country by the emissions of HFC in the world. As of 2010, the emissions of HFC in the United States of America was 300,896 1000 metric tons of CO2 equivalent. The top 5 countries also includes China, Japan, Russian Federation, and Canada.

The description is composed by our digital data assistant.
United States of America 300,896 WB
China 183,870 WB
Japan 60,318 WB
Russian Federation 26,909 WB
Canada 21,577 WB
Germany 19,780 WB
France 18,867 WB
Italy 14,097 WB
India 13,425 WB
United Kingdom 13,279 WB
Spain 9,968 WB
Mexico 8,485 WB
Australia 7,992 WB
Serbia 7,204 WB
Turkey 4,695 WB
Netherlands 4,612 WB
Democratic People's Republic of Korea 4,236 WB
Czech Republic 3,613 WB
Brazil 3,336 WB
Republic of Korea 2,844 WB
Austria 2,835 WB
Belgium 2,657 WB
Switzerland 2,277 WB
Singapore 2,207 WB
Poland 2,036 WB
Israel 1,967 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 1,863 WB
Hungary 1,749 WB
Denmark 1,693 WB
Sweden 1,593 WB
Slovakia 1,522 WB
Latvia 1,345 WB
Lithuania 1,293 WB
Greece 1,204 WB
Finland 1,203 WB
New Zealand 1,202 WB
Ireland 1,192 WB
Portugal 1,052 WB
Uzbekistan 981 WB
Kuwait 948 WB
South Africa 811 WB
Guatemala 797 WB
Romania 758 WB
Bosnia and Herzegovina 755 WB
Bulgaria 648 WB
Kazakhstan 584 WB
Nigeria 574 WB
Armenia 565 WB
Peru 539 WB
Slovenia 539 WB
Egypt 527 WB
Belarus 516 WB
Argentina 506 WB
Norway 465 WB
Ukraine 436 WB
Brunei Darussalam 427 WB
Oman 332 WB
Saudi Arabia 316 WB
Cyprus 304 WB
Algeria 275 WB
Cuba 226 WB
Jordan 193 WB
North Macedonia 185 WB
Malta 173 WB
Luxembourg 145 WB
Turkmenistan 139 WB
Mozambique 131 WB
El Salvador 116 WB
Albania 105 WB
Ecuador 104 WB
Costa Rica 98 WB
Azerbaijan 86 WB
Jamaica 84 WB
Iceland 81 WB
Uruguay 81 WB
Croatia 78 WB
Estonia 58 WB
Malaysia 48 WB
Kyrgyzstan 42 WB
Angola 31 WB
Tajikistan 21 WB
Georgia 20 WB
Ethiopia 16 WB
Gabon 14 WB
Republic of Moldova 14 WB
Ghana 13 WB
Congo 8 WB
Zambia 1 WB
Bahrain 0 WB
Bangladesh 0 WB
Benin 0 WB
Bolivia 0 WB
Botswana 0 WB
Cambodia 0 WB
Cameroon 0 WB
Chile 0 WB
Colombia 0 WB
Côte d'Ivoire 0 WB
Democratic Republic of the Congo 0 WB
Dominican Republic 0 WB
Eritrea 0 WB
Haiti 0 WB
Honduras 0 WB
Hong Kong 0 WB
Indonesia 0 WB
Iran 0 WB
Iraq 0 WB
Kenya 0 WB
Lebanon 0 WB
Libya 0 WB
Mongolia 0 WB
Montenegro 0 WB
Morocco 0 WB
Myanmar 0 WB
Namibia 0 WB
Nepal 0 WB
Nicaragua 0 WB
Pakistan 0 WB
Panama 0 WB
Paraguay 0 WB
Philippines 0 WB
Qatar 0 WB
Senegal 0 WB
Sri Lanka 0 WB
Sudan 0 WB
Syrian Arab Republic 0 WB
Thailand 0 WB
Togo 0 WB
Trinidad and Tobago 0 WB
Tunisia 0 WB
United Arab Emirates 0 WB
United Republic of Tanzania 0 WB
Viet Nam 0 WB
Yemen 0 WB
Zimbabwe 0 WB