An error occured. Details Hide
You have unsaved pages. Restore Cancel

Corruption Perceptions Index

Country (score, 100="Very Clean" in 2018)
Denmark 88 TI
New Zealand 87 TI
Finland 85 TI
Singapore 85 TI
Sweden 85 TI
Switzerland 85 TI
Norway 84 TI
Netherlands 82 TI
Canada 81 TI
Luxembourg 81 TI
Germany 80 TI
United Kingdom 80 TI
Australia 77 TI
Austria 76 TI
Hong Kong 76 TI
Iceland 76 TI
Belgium 75 TI
Estonia 73 TI
Ireland 73 TI
Japan 73 TI
France 72 TI
United States of America 71 TI
United Arab Emirates 70 TI
Uruguay 70 TI
Barbados 68 TI
Bhutan 68 TI
Chile 67 TI
Seychelles 66 TI
Bahamas 65 TI
Portugal 64 TI
Brunei Darussalam 63 TI
Puerto Rico 63 in 2014 TI
Taiwan Province of China 63 TI
Qatar 62 TI
Botswana 61 TI
Israel 61 TI
Poland 60 TI
Slovenia 60 TI
Cyprus 59 TI
Czech Republic 59 TI
Lithuania 59 TI
Georgia 58 TI
Latvia 58 TI
Saint Vincent and the Grenadines 58 TI
Spain 58 TI
Cabo Verde 57 TI
Dominica 57 TI
Republic of Korea 57 TI
Costa Rica 56 TI
Rwanda 56 TI
Saint Lucia 55 TI
Malta 54 TI
Namibia 53 TI
Grenada 52 TI
Italy 52 TI
Oman 52 TI
Samoa 52 in 2014 TI
Macau 51.11 in 2011 TI
Mauritius 51 TI
Slovakia 50 TI
Jordan 49 TI
Saudi Arabia 49 TI
Croatia 48 TI
Cuba 47 TI
Malaysia 47 TI
Romania 47 TI
Hungary 46 TI
Sao Tome and Principe 46 TI
Vanuatu 46 TI
Greece 45 TI
Montenegro 45 TI
Senegal 45 TI
Belarus 44 TI
Jamaica 44 TI
Solomon Islands 44 TI
Morocco 43 TI
South Africa 43 TI
Suriname 43 TI
Tunisia 43 TI
Bulgaria 42 TI
Burkina Faso 41 TI
Ghana 41 TI
India 41 TI
Kuwait 41 TI
Lesotho 41 TI
Trinidad and Tobago 41 TI
Turkey 41 TI
Argentina 40 TI
Benin 40 TI
Fiji 40 in 2005 TI
China 39 TI
Serbia 39 TI
Bosnia and Herzegovina 38 TI
Eswatini 38 TI
Indonesia 38 TI
Sri Lanka 38 TI
Gambia 37 TI
Guyana 37 TI
Mongolia 37 TI
North Macedonia 37 TI
Panama 37 TI
Albania 36 TI
Bahrain 36 TI
Colombia 36 TI
Philippines 36 TI
Thailand 36 TI
United Republic of Tanzania 36 TI
Algeria 35 TI
Armenia 35 TI
Brazil 35 TI
Côte d'Ivoire 35 TI
Egypt 35 TI
El Salvador 35 TI
Peru 35 TI
Timor-Leste 35 TI
Zambia 35 TI
Ecuador 34 TI
Ethiopia 34 TI
Niger 34 TI
Pakistan 33 TI
Republic of Moldova 33 TI
Viet Nam 33 TI
Liberia 32 TI
Malawi 32 TI
Mali 32 TI
Ukraine 32 TI
Tonga 31.39 in 2011 TI
Djibouti 31 TI
Gabon 31 TI
Kazakhstan 31 TI
Maldives 31 TI
Nepal 31 TI
Kiribati 30.8 in 2011 TI
Dominican Republic 30 TI
Sierra Leone 30 TI
Togo 30 TI
Belize 29 in 2008 TI
Bolivia 29 TI
Honduras 29 TI
Kyrgyzstan 29 TI
Lao People’s Democratic Republic 29 TI
Myanmar 29 TI
Paraguay 29 TI
Guinea 28 TI
Iran 28 TI
Lebanon 28 TI
Mexico 28 TI
Papua New Guinea 28 TI
Russian Federation 28 TI
Comoros 27 TI
Guatemala 27 TI
Kenya 27 TI
Mauritania 27 TI
Nigeria 27 TI
Bangladesh 26 TI
Central African Republic 26 TI
Palestine 26 in 2005 TI
Uganda 26 TI
Azerbaijan 25 TI
Cameroon 25 TI
Madagascar 25 TI
Nicaragua 25 TI
Tajikistan 25 TI
Eritrea 24 TI
Mozambique 23 TI
Uzbekistan 23 TI
Zimbabwe 22 TI
Cambodia 20 TI
Democratic Republic of the Congo 20 TI
Haiti 20 TI
Turkmenistan 20 TI
Angola 19 TI
Chad 19 TI
Congo 19 TI
Iraq 18 TI
Venezuela (Bolivarian Republic of) 18 TI
Burundi 17 TI
Libya 17 TI
Afghanistan 16 TI
Equatorial Guinea 16 TI
Guinea Bissau 16 TI
Sudan 16 TI
Democratic People's Republic of Korea 14 TI
Yemen 14 TI
South Sudan 13 TI
Syrian Arab Republic 13 TI
Somalia 10 TI
World Rankings
Civil Liabilities 205 timeseries
Corruption Perceptions Index 188 timeseries
Ease of Doing Business 206 timeseries
Forbes Rank 1,600 1 = Forbes top company in 2018 Forbes
Freedom 386 timeseries
Global Competitiveness Index 141 timeseries
Global Peace Index 163 timeseries
Human Development Index 188 timeseries
International Property Rights Index 411 timeseries
Knowledge Economy Index 296 timeseries
Legatum Prosperity Index 298 timeseries
Millward Brown Sinopec 85 Rank, 1 = Highest brand value in 2017 Millward Brown
Political Rights 205 timeseries
Press Freedom Index 180 timeseries