Corruption Perceptions Index

Country (score, 100="Very Clean" in 2023)

Denmark is the top country by corruption perceptions index in the world. As of 2023, corruption perceptions index in Denmark was 90 score, 100="very clean" that accounts for 1.17% of the world's corruption perceptions index. The top 5 countries (others are Finland, New Zealand, Norway, and Singapore) account for 5.58% of it. The world's total corruption perceptions index was estimated at 7,694 score, 100="very clean" in 2023.

The description is composed by our digital data assistant.
Denmark 90 TI
Finland 87 TI
New Zealand 85 TI
Norway 84 TI
Singapore 83 TI
Sweden 82 TI
Switzerland 82 TI
Netherlands 79 TI
Germany 78 TI
Luxembourg 78 TI
Ireland 77 TI
Canada 76 TI
Estonia 76 TI
Australia 75 TI
Hong Kong 75 TI
Belgium 73 TI
Japan 73 TI
Uruguay 73 TI
Iceland 72 TI
Austria 71 TI
France 71 TI
Seychelles 71 TI
United Kingdom 71 TI
Barbados 69 TI
United States of America 69 TI
Bhutan 68 TI
United Arab Emirates 68 TI
Taiwan Province of China 67 TI
Chile 66 TI
Bahamas 64 TI
Cabo Verde 64 TI
Puerto Rico 63 in 2014 TI
Republic of Korea 63 TI
Israel 62 TI
Lithuania 61 TI
Portugal 61 TI
Brunei Darussalam 60 in 2020 TI
Latvia 60 TI
Saint Vincent and the Grenadines 60 TI
Spain 60 TI
Botswana 59 TI
Qatar 58 TI
Czech Republic 57 TI
Dominica 56 TI
Italy 56 TI
Slovenia 56 TI
Costa Rica 55 TI
Saint Lucia 55 TI
Poland 54 TI
Slovakia 54 TI
Cyprus 53 TI
Georgia 53 TI
Grenada 53 TI
Rwanda 53 TI
Fiji 52 TI
Samoa 52 in 2014 TI
Saudi Arabia 52 TI
Macau 51.11 in 2011 TI
Malta 51 TI
Mauritius 51 TI
Croatia 50 TI
Malaysia 50 TI
Greece 49 TI
Namibia 49 TI
Vanuatu 48 TI
Armenia 47 TI
Jordan 46 TI
Kuwait 46 TI
Montenegro 46 TI
Romania 46 TI
Bulgaria 45 TI
Sao Tome and Principe 45 TI
Jamaica 44 TI
Benin 43 TI
Ghana 43 TI
Oman 43 TI
Senegal 43 TI
Solomon Islands 43 TI
Timor-Leste 43 TI
Bahrain 42 TI
China 42 TI
Cuba 42 TI
Hungary 42 TI
North Macedonia 42 TI
Republic of Moldova 42 TI
Trinidad and Tobago 42 TI
Burkina Faso 41 TI
South Africa 41 TI
Viet Nam 41 TI
Colombia 40 TI
Côte d'Ivoire 40 TI
Guyana 40 TI
Suriname 40 TI
Tunisia 40 TI
United Republic of Tanzania 40 TI
India 39 TI
Kazakhstan 39 TI
Lesotho 39 TI
Maldives 39 TI
Morocco 38 TI
Albania 37 TI
Argentina 37 TI
Belarus 37 TI
Ethiopia 37 TI
Gambia 37 TI
Zambia 37 TI
Algeria 36 TI
Brazil 36 TI
Serbia 36 TI
Ukraine 36 TI
Bosnia and Herzegovina 35 TI
Dominican Republic 35 TI
Egypt 35 TI
Nepal 35 TI
Panama 35 TI
Sierra Leone 35 TI
Thailand 35 TI
Ecuador 34 TI
Indonesia 34 TI
Malawi 34 TI
Philippines 34 TI
Sri Lanka 34 TI
Turkey 34 TI
Angola 33 TI
Mongolia 33 TI
Peru 33 TI
Uzbekistan 33 TI
Niger 32 TI
Tonga 31.39 in 2011 TI
El Salvador 31 TI
Kenya 31 TI
Mexico 31 TI
Togo 31 TI
Kiribati 30.8 in 2011 TI
Djibouti 30 TI
Eswatini 30 TI
Mauritania 30 TI
Belize 29 in 2008 TI
Bolivia 29 TI
Pakistan 29 TI
Papua New Guinea 29 TI
Gabon 28 TI
Lao People’s Democratic Republic 28 TI
Mali 28 TI
Paraguay 28 TI
Cameroon 27 TI
Guinea 26 TI
Kyrgyzstan 26 TI
Palestine 26 in 2005 TI
Russian Federation 26 TI
Uganda 26 TI
Liberia 25 TI
Madagascar 25 TI
Mozambique 25 TI
Nigeria 25 TI
Bangladesh 24 TI
Central African Republic 24 TI
Iran 24 TI
Lebanon 24 TI
Zimbabwe 24 TI
Azerbaijan 23 TI
Guatemala 23 TI
Honduras 23 TI
Iraq 23 TI
Cambodia 22 TI
Congo 22 TI
Guinea Bissau 22 TI
Eritrea 21 TI
Afghanistan 20 TI
Burundi 20 TI
Chad 20 TI
Comoros 20 TI
Democratic Republic of the Congo 20 TI
Myanmar 20 TI
Sudan 20 TI
Tajikistan 20 TI
Libya 18 TI
Turkmenistan 18 TI
Democratic People's Republic of Korea 17 TI
Equatorial Guinea 17 TI
Haiti 17 TI
Nicaragua 17 TI
Yemen 16 TI
South Sudan 13 TI
Syrian Arab Republic 13 TI
Venezuela (Bolivarian Republic of) 13 TI
Somalia 11 TI