An error occured. Details Hide
You have unsaved pages. Restore Cancel

Ease of Doing Business

Country (Rank=1, High in 2019)
Somalia 190 WB
Eritrea 189 WB
Venezuela (Bolivarian Republic of) 188 WB
Yemen 187 WB
Libya 186 WB
South Sudan 185 WB
Democratic Republic of the Congo 184 WB
Central African Republic 183 WB
Haiti 182 WB
Chad 181 WB
Congo 180 WB
Syrian Arab Republic 179 WB
Timor-Leste 178 WB
Equatorial Guinea 177 WB
Bangladesh 176 WB
Guinea Bissau 175 WB
Liberia 174 WB
Angola 173 WB
Iraq 171 WB
Myanmar 171 WB
Sao Tome and Principe 170 WB
Gabon 169 WB
Burundi 168 WB
Afghanistan 167 WB
Cameroon 166 WB
Suriname 165 WB
Comoros 164 WB
Sierra Leone 163 WB
Sudan 162 WB
Madagascar 161 WB
Micronesia (Federated States of) 160 WB
Ethiopia 159 WB
Kiribati 158 WB
Algeria 157 WB
Bolivia 156 WB
Zimbabwe 155 WB
Lao People’s Democratic Republic 154 WB
Benin 153 WB
Guinea 152 WB
Burkina Faso 151 WB
Marshall Islands 150 WB
Gambia 149 WB
Mauritania 148 WB
Grenada 147 WB
Nigeria 146 WB
Mali 145 WB
United Republic of Tanzania 144 WB
Niger 143 WB
Lebanon 142 WB
Senegal 141 WB
Saint Kitts and Nevis 140 WB
Maldives 139 WB
Cambodia 138 WB
Togo 137 WB
Pakistan 136 WB
Mozambique 135 WB
Guyana 134 WB
Palau 133 WB
Nicaragua 132 WB
Cabo Verde 131 WB
Saint Vincent and the Grenadines 130 WB
Barbados 129 WB
Iran 128 WB
Uganda 127 WB
Tajikistan 126 WB
Belize 125 WB
Philippines 124 WB
Ecuador 123 WB
Côte d'Ivoire 122 WB
Honduras 121 WB
Egypt 120 WB
Argentina 119 WB
Bahamas 118 WB
Eswatini 117 WB
Palestine 116 WB
Solomon Islands 115 WB
Ghana 114 WB
Paraguay 113 WB
Antigua and Barbuda 112 WB
Malawi 111 WB
Nepal 110 WB
Brazil 109 WB
Papua New Guinea 108 WB
Namibia 107 WB
Lesotho 106 WB
Trinidad and Tobago 105 WB
Jordan 104 WB
Dominica 103 WB
Dominican Republic 102 WB
Fiji 101 WB
Sri Lanka 100 WB
Djibouti 99 WB
Guatemala 98 WB
Kuwait 97 WB
Seychelles 96 WB
Uruguay 95 WB
Vanuatu 94 WB
Saint Lucia 93 WB
Saudi Arabia 92 WB
Tonga 91 WB
Samoa 90 WB
Bosnia and Herzegovina 89 WB
San Marino 88 WB
Zambia 87 WB
Botswana 86 WB
El Salvador 85 WB
Malta 84 WB
Qatar 83 WB
South Africa 82 WB
Bhutan 81 WB
Tunisia 80 WB
Panama 79 WB
Oman 78 WB
India 77 WB
Uzbekistan 76 WB
Jamaica 75 WB
Mongolia 74 WB
Indonesia 73 WB
Greece 72 WB
Ukraine 71 WB
Kyrgyzstan 70 WB
Viet Nam 69 WB
Peru 68 WB
Costa Rica 67 WB
Luxembourg 66 WB
Colombia 65 WB
Albania 63 WB
Bahrain 62 WB
Kenya 61 WB
Morocco 60 WB
Bulgaria 59 WB
Croatia 58 WB
Cyprus 57 WB
Chile 56 WB
Brunei Darussalam 55 WB
Mexico 54 WB
Hungary 53 WB
Romania 52 WB
Italy 51 WB
Montenegro 50 WB
Israel 49 WB
Serbia 48 WB
Republic of Moldova 47 WB
China 46 WB
Belgium 45 WB
Turkey 43 WB
Slovakia 42 WB
Armenia 41 WB
Slovenia 40 WB
Japan 39 WB
Switzerland 38 WB
Belarus 37 WB
Netherlands 36 WB
Czech Republic 35 WB
Portugal 34 WB
Poland 33 WB
France 32 WB
Russian Federation 31 WB
Spain 30 WB
Rwanda 29 WB
Kazakhstan 28 WB
Thailand 27 WB
Austria 26 WB
Azerbaijan 25 WB
Germany 24 WB
Ireland 23 WB
Canada 22 WB
Iceland 21 WB
Mauritius 20 WB
Latvia 19 WB
Australia 18 WB
Finland 17 WB
Estonia 16 WB
Malaysia 15 WB
Lithuania 14 WB
Taiwan Province of China 13 WB
Sweden 12 WB
United Arab Emirates 11 WB
North Macedonia 10 WB
United Kingdom 9 WB
United States of America 8 WB
Norway 7 WB
Georgia 6 WB
Republic of Korea 5 WB
Hong Kong 4 WB
Denmark 3 WB
Singapore 2 WB
New Zealand 1 WB
World Rankings
Civil Liabilities 205 timeseries
Corruption Perceptions Index 188 timeseries
Ease of Doing Business 206 timeseries
Forbes Rank 1,600 1 = Forbes top company in 2018 Forbes
Freedom 386 timeseries
Global Competitiveness Index 141 timeseries
Global Peace Index 163 timeseries
Human Development Index 188 timeseries
International Property Rights Index 411 timeseries
Knowledge Economy Index 296 timeseries
Legatum Prosperity Index 298 timeseries
Millward Brown Sinopec 85 Rank, 1 = Highest brand value in 2017 Millward Brown
Political Rights 205 timeseries
Press Freedom Index 180 timeseries